Skip to content

WordPress – paras web-ohjelmistoalusta oppilaitoskäyttöön

WordPress oppilaitoskäytössä

Web:in suosituin julkaisujärjestelmä

Campus 2.0:n voimanlähteenä toimii WordPress, web:in suosituin julkaisujärjestelmä. WordPress -alustaa käyttää 15,8% maailman web-sivustoista. Alustan käyttäjiin lukeutuu mm. mediataloja (New York Times, Le Monde), suuryrityksiä (Adobe, Sony, Samsung), ja uusmediayrityksiä (Spotify, Mozzilla, Yahoo) (ks. lisää täältä). Alustan käyttö on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosina, eikä huippua ole vielä tavoitettu: tällä hetkellä sadasta perustetusta uudesta web-sivustosta 22 käyttää WordPressiä.

Ilmainen ohjelmisto, jonka kuka tahansa voi asentaa
Voisi kuvitella, että menestyksen taustalla olisi kaupallinen tuote, mutta näin ei ole. WordPress on avoimen lähdekoodin ilmainen ohjelmisto, jonka kuka tahansa voi asentaa palvelimelleen viidessä minuutissa. Suuri osa 70 miljoonasta WordPress-sivustosta onkin yksittäisten ihmisten blogeja.

Ke­hit­tä­jien pe­rim­mäi­nen ta­voite on de­mo­kra­ti­soida jul­kai­se­mi­nen
Wordpressin kehittäjien perimmäinen tavoite on demokratisoida julkaiseminen. Idea on tehdä web -julkaisemisesta niin helppoa ja intuitiivista, että se olisi jokaisen ihmisen ulottuvilla. Suurin osa WordPressin käyttäjistä ei olekaan teknisesti orientoituneita.  He eivät tunne PHP-ohjelmointikieltä tai MySQL tietokantoja, joihin heidän käyttämänsä ohjemisto perustuu. Keskimääräinen käyttäjä haluaa vain kauniin sivuston, jonka avulla voi julkaista vaivattomasti sisältöä (ks. WordPress:in filosofiasta).

Esittelen tässä artikkelissa 6 syytä, miksi WordPress soveltuu hyvin oppilaitoskäyttöön. Samalla perustelen myös sen, miksi Campus 2.0 -ratkaisu ja etenkin siihen sisältyvä opiskelijan ”oma tila” toteutetaan WordPressin avulla.

1) Alhainen oppimiskynnys ja hyvät kehittymis mahdollisuudet

Wordpress on niin helppokäyttöinen, että vasta-alkajakin oppii perustaidot parissa tunnissa. Toisaalta edistynyt käyttäjä voi tehdä alustalla lähes mitä tahansa. Ammattilaiset suunnittelevat WordPress-alustan varaan sivustoja, joita käyttävät maailman johtavat yritykset ja brändit.

Kaikki pää­se­vät al­kuun vai­vatta
Opiskelijan kannalta tämä merkitsee alhaista oppimiskynnystä ja hyviä kehittymismahdollisuuksia. Opiskelijoiden tekniset taidot vaihtelevat, ja on tärkeää, että kaikki pääsevät alkuun vaivatta. Toisaalta opiskelijoilla on halutessaan mahdollisuus perehtyä alustan käyttöön tarkemmin, mistä voi olla heille paljon hyötyä. Taitojensa avulla he voivat esim. suunnitella portfolion työnhakua varten tai perustaa kotisivut omalle yritykselleen.

2) Kustomoitavissa käyttäjän tarpeiden mukaan

Yksi tärkeä Campus 2.0 -konseptiin liittyvä ajatus on opiskelijan ”oma tila”, (Personal Learning Environment = PLE), joka toimii kunkin henkilökohtaisena opiskelun tukikohtana. PLE:ssä olennaista on, että opiskelijalla on todelliset mahdollisuudet hallita omaa tilaansa – muokata sen sisältöä, ulkoasua ja toimintoja. WordPress tarjoaa tässä suhteessa paljon liikkumavaraa opiskelijan omalle luovuudelle.

Jo­kai­sen on mah­dol­lista suun­ni­tella it­sel­leen yk­si­löl­li­nen opiskeluympäristö
Helppokäyttöisen hallintapaneelin avulla käyttäjä voi lisätä sisältöä, vaihtaa teemoja, ja muokata toimintoja muutamalla hiiren klikkauksella. Netistä löytyy valtava WordPress-resurssien varanto, joka käsittää tuhansia ilmaisia ammattilaisten suunnittelemia teemoja ja lisäosia. Niiden avulla jokaisen on mahdollista suunnitella itselleen yksilöllinen opiskeluympäristö.

Edistyessään WordPressin käytössä opiskelija voi alkaa muokata sivuston asetuksia ja koodia. Koska WordPress perustuu avoimeen lähdekoodiin ja se asennetaan (oppilaitoksen) omalle palvelimelle, käyttäjällä on vapaus muokata tiedostoja täsmälleen niin kuin hän haluaa.

Wordpress on julkaisujärjestelmä, ei pelkkä blogialusta
Tässä suhteessa WordPress poikkeaa blogipalveluista (esim. Blogger, Tumblr), joiden muokkausmahdollisuudet ovat rajallisempia. Myös WordPress oli alunperin yksinkertainen blogialusta, mutta se on kasvanut ominaisuuksiltaan huomattavasti kilpailijoitaan voimakkaammaksi. Nykyään WordPressiä pidetään ennemminkin julkaisujärjestelmänä (Content Management System = CMS), jolla voidaan toteuttaa monimutkaisiakin web-sivustoja.

3) Tukee käyttäjän omistajuutta

WWordpressin pääkehittäjä Matthew Mullenweg on sanonut, että jokainen käyttäjä omistaa WordPressin yhtä lailla kuin hän itse ja voi tehdä sillä mitä haluaa. Kun käyttäjä investoi alustaan omaa osaamistaan, hän tietää, että hänellä on perustava omistusoikeus luomukseensa. Tämä kannustaa opiskelijoita sitoutumaan pitkällä tähtäimellä käyttämäänsä ohjelmistoon ja oman opiskeluympäristönsä kehittämiseen.

Jo­kai­nen käyt­täjä omis­taa WordPres­sin ja voi tehdä sillä mitä ha­luaa
Wordpress tukee käyttäjien omistajuutta, mikä taas on suoraan yhteydessä opiskelijoiden motivaatioon. Sisäisen ”aidon” motivaation synnyn edellytys nimittäin on, että opiskelija voi itse vaikuttaa omaan työhönsä ja olosuhteisiinsa. Tällöin hän voi kokea tekevänsä ”omaa juttuaan”.  Valitettavan usein tämä perustarve ei toteudu: opiskellaan instituutiota, opettajaa tai tenttiä varten, minkä jälkeen pakkosyötetty tieto voidaan unohtaa.

Vaikka WordPress perustuu avoimeen lähdekoodiin, se ei sulje pois alustan kaupallista käyttöä. Tästä voi olla opiskelijalle hyötyä työelämässä. Opiskelija voi halutessaan esimerkiksi rakentaa WordPress-pohjaiset kotisivut omalle yritykselleen tai asiakkaalle. Sivusto on hänen omaisuuttaan kuin hän olisi rakentanut sen nollasta, eikä lisenssejä tarvitse maksaa.

4) Yksityisyyden hallinta

Toisin kuin monet blogipalvelut, WordPress tarjoaa useita keinoja opiskelijan yksityisyyden hallintaan. WordPress voidaan asentaa oppilaitoksen omalle palvelimelle, eikä oppilaitos ole tällöin riippuvainen ulkopuolisista palveluntarjoajista ja niiden käyttöehdoista. Käyttäjä voi asettaa yksityiseksi koko sivustonsa tai vain valitsemiaan yksittäisiä sisältöjä. Tällöin vain hän itse ja hänen valitsemansa henkilöt (esim. kurssin osallistujat) näkevät sivuston sisällöt.

Yksityisyyden hallintaan liittyvistä WordPressin ominaisuuksista voit lukea enemmän täältä.

5) Tukee avointa, elinikäistä opiskelua

Oppilaitoksen on järkevää valita sellaiset työkalut, joita opiskelijat käyttävät työelämässä ja vapaa-ajallaan. Ihannetapauksessa oppilaitoksen ulkopuolella tapahtuva oppiminen yhdistyy viralliseen opiskeluun. Oikein valittu sosiaalisen median alusta voi merkittävästi helpottaa eri elämänalueiden yhdistämistä ja tukea siten avointa oppimista.

Op­pi­lai­tok­sen ul­ko­puo­lella ta­pah­tuva op­pi­mi­nen yh­dis­tyy vi­ral­li­seen opis­ke­luun
Wordpress on tässä suhteessa hyvä valinta. Se on jo laajalti käytössä työelämässä ja ihmisten harrastuksissa ja yleistyy koko ajan. Esimerkiksi suuri osa viime eduskuntavaalien ehdokkaiden blogeista oli toteutettu WordPressin avulla.

Koska WordPress on avoin ja ilmainen ohjelmisto, jonka käyttöön riittää pelkkä nettiselain, on kynnys sen käyttöönottoon matala. Voidaankin puhua demokraattisesta julkaisuvälineestä, joka on jokaisen kansalaisen ulottuvilla.

Opiskelija voi käyttää WordPressillä luomaansa oppimisympäristöä tutkinnon suorittamisen jälkeenkin. Halutessaan hän voi helposti siirtää opiskeluun liittyvät sisällöt oppilaitoksen palvelimelta omalle sivustolleen ja jatkaa opiskelua omatoimisesti. Nykyisin elinikäinen oppiminen on yhä tärkeämpää, sillä nopeasti muuttuva työelämä vaatii jatkuvaa taitojen päivittämistä.

6) Laajan yhteisön tuki ja apu

Wordpress on maailman suosituin julkaisujärjestelmä ja sen parissa työskentelee päätoimisesti eri arvioiden mukaan n. 20000 kehittäjää. Tämä  on huomattavasti enemmän, kuin millään kaupallisella alustalla. WordPressin ympärille on kasvanut monimuotoinen ekosysteemi (teemojen / lisäosien kehittäjät), jossa on sijaa sekä ilmaisille avoimen lähdekoodin projekteille että kaupallisille tuotteille.

Pit­kän täh­täi­men rat­kaisu, jonka omi­nai­suuk­sien voi odot­taa pa­ra­ne­van en­ti­ses­tään
Suuri kehittäjien yhteisö turvaa alustan tulevaisuuden näkymät: WordPress on pitkän tähtäimen ratkaisu, jonka ominaisuuksien voi odottaa paranevan entisestään. Ominaisuuksia kehitetään yhteisöllisesti käyttäjien palautteen ja äänestysten perusteella, joten on kehittäjillä on hyvä kuva käyttäjien todellisista tarpeista.

Laaja ja aktiivinen käyttäjien yhteisö myös tarjoaa tukea ja apua ongelmatilanteissa. Lähes jokaiseen WordPressiä koskevaan kysymykseen löytyy netistä vastaus, ja tukifoorumeilla on paljon avuliaita ihmisiä. Tämä tarkoittaa, että opiskelijalla on hyvät mahdollisuudet kehittää julkaisutaitojaan myös omatoimisesti.

Jaa kirjoitus:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Tilaa uutiskirje

Saat uudet blogit suoraan sähköpostiisi. Tilaamalla hyväksyn, että tietoni tallennetaan Sometekin uutiskirjeen tilaajarekisteriin.